พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

สมเด็จพระสังฆราช ทำพิธีเบิกเนตรพระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานพิธีเบิกเนตรพระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา โดยประธานศาลฎีกา นำคณะเข้าร่วมงาน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกหน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อทรงเป็นประธานประกอบพิธีเบิกเนตรพระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา 

ในการนี้ มี อโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา สุวิชา นาควัชระ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ปิยกุล บุญเพิ่ม อดีตประธานศาลฎีกาและอดีตนายกเนติบัณฑิตยสภา นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดสร้างพระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา

สมชาย จุลนิติ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา อาทิ ทองธาร เหลืองเรืองรอง เอื้อน ขุนแก้ว นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดสร้าง พระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา อาทิ สัตยา อรุณธารี จรูญพงศ์ อินทจาร สมศักดิ์ อัจจิกุล นายทีปกร โกมลพันธ์พร เจ้าหน้าที่เนติบัณฑิตยสภา และประชาชนเข้าร่วมพิธี

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา นั้น เนื่องจากเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีอายุครบ 110 ปี เมื่อวันที่ 1 ม.ค.2567 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริจัดตั้ง เนติบัณฑิตยสภา พร้อมพระราชทานข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา และทรงรับเนติบัณฑิตยสภาไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2457และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ ไปทรงเปิดเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 5ม.ค. 2544 ประกอบกับเนติบัณฑิตยสภายังไม่มีพระพุทธรูปประจำเนติบัณฑิตยสภา คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาจึงได้ขอพระราชทานพระบรม ราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดสร้างพระนิรโรคันตราย (จำลอง) เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำเนติบัณฑิตยสภา

มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 66.66เซนติเมตร เนื้อสำริด มีนาคแปลงเป็นมนุษย์อยู่ 2ข้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานให้กำเนิดเนติบัณฑิตยสภา และเพื่อเป็นสิริมงคลและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแก่บุคลากรของเนติบัณฑิตยสภา นักศึกษากฎหมาย และประชาชนโดยทั่วกัน

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More