พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'นฤมล' กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบรัฐบาล ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย

‘นฤมล’ กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรับตำแหน่งที่ปรึกษานายกฯ ทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย เข้ากราบการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่อย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ มติครม. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 รับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 255/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More