พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

สว.เห็นชอบให้ “มณเฑียร เจริญผล” เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คนใหม่

วันนี้ (2 เม.ย.2567) ที่ประชุมวุฒิสภา พิจารณาวาระให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ได้เสนอให้ประชุมลับ

จากนั้นหลังการประชุมลับที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ ผลการลงมติที่ประชุมวุฒิสภาลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ นายมณเฑียร เจริญผล ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561) ด้วยคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ 187 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 3 เสียง และงดออกเสียง 6 เสียง

ถือว่า นายมณเฑียร เจริญผล ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือ 124 เสียงขึ้นไป จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More